Abonnementsartikel

Hvor er marsvinenes foretrukne opholdssteder ved Bornholm? Ændrer marsvinens udbredelse sig i Østersøen? Hvor svømmer marsvinene hen, når de har ynglet?

Det er for at få svar på den slags spørgsmål, at Miljøstyrelsen og DCE, Aarhus Universitet denne sommer udlagt 10 nye lyttestationer i farvandet omkring Bornholm. Lyttestationerne optager marsvinenes lyde, når de jager.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Østersøens marsvin er en særlig bestand, som der kun er begrænset viden om. Den nye overvågning vil give os bedre viden om, hvordan marsvinene bruger den danske del af Øsersøen og gøre det nemmere at give marsvinene den rigtige beskyttelse, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen fra Miljøstyrelsen.

Østersøens marsvin er på IUCNs rødliste over kritisk truede dyrearter.

Miljøstyrelsen har ansvaret for overvågningen af marsvinene, mens Aarhus Universitet, DCE står for udlægning af lyttestationerne samt indsamling og analyse af data i foreløbigt ét år.

Kun cirka 500 marsvin

Tidligere undersøgelser af Østersøbestanden foretaget af Østersølandene har estimeret, at bestanden består af ca. 500 marsvin, men med betydelig usikkerhed på antallet.

Undersøgelserne antydede også, at Østersøens marsvin i yngle- og parringssæsonen samles midt i Østersøen på svensk territorium. Om vinteren er bestanden spredt ud i stort set hele Østersøen, men man mangler detaljeret viden om, hvilke områder de foretrækker. De svenske Havs- och vattenmyndigheten har derfor i 2017 udlagt 11 permanente akustiske lyttestationer i svensk farvand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De nye danske lyttestationer vil sammen med de svenske tegne et billede af marsvinenes bevægelser fra yngleområdet i svensk farvand til deres færden i danske farvande.

Tre bestande

Der er tre bestande af marsvin i danske farvande, hvoraf østersøbestanden ikke hidtil har været overvåget nationalt. Miljø- og Fødevareministeriet har siden 2011 overvåget marsvin de to øvrige bestande som led i det nationale overvågningsprogram, NOVANA.

Den eksisterende overvågning har fokus på Natura 2000-områderne i Bælthavet og Nordsøen, som er udpeget for at beskytte bl.a. marsvin, og som har de største tætheder af marsvin.

I de vigtigste Natura 2000-områder for marsvin overvåges marsvinbestanden både med lyttestationer og med optælling fra fly.