Abonnementsartikel

Vand er vigtigt for mange fugle, padder og insektarter, der både bruger vandet til at formere sig, finde føde og søge beskyttelse mod rovdyr. Derfor vil Naturstyrelsen over de næste par uger genetablere de naturlige vandforhold langs en del af vestkysten for at skabe flere lysåbne vådområder.

Nærmere bestemt lukkes der knap 8,5 kilometer grøfter langs vestkysten fra Agger Tange og op til Hanstholm. Derudover skabes der 12.500 kvadratmeter levesteder til padder, fordelt på vandhuller og søer i forskellige størrelser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Grøfterne blev i sin tid etableret for at dræne de fugtige klithedearealer, så der kunne dyrkes landbrug og skov. Nu er træerne fældet, tømmeret solgt, og det tidligere skov- og landbrugsareal er ryddet til fordel for en lysåben og vådere natur. Det vil skabe bedre forhold for eksempelvis strandtudse, spidssnudet frø, stor vandsalamander, fugle som tinksmed og trane og en række sjældne planter, der er knyttet til vand, siger Nanna Søndergaard Pedersen, biolog i Naturstyrelsen.

Udover lukningen af grøfter vil Naturstyrelsen genslynge 624 meter vandløb i Hanstholm Vildtreservat. Vandet blev i sin tid ført ud i lige rette kanaler for bedre at kunne dyrke de omkringliggende landbrugsarealer. Ved at føre vandløbet tilbage til dets naturlige slyngninger sikres den naturlige bevægelse og fordeling af vand, der med tiden fører til en mere artsrig natur langs vandløbet.

Projektet, der er forkortet LIFE REDCOHA, gennemføres med støtte fra EU's LIFE-program og skal hjælpe den trængte kystnatur langs Jyllands vestkyst.