Abonnementsartikel

"Lys skivevandkalv" og "Stor kærguldsmed". To navne på insekter, en bille og en guldsmed, der måske ikke siger én så meget, men de er faktisk hovedpersonerne i et nyt projekt i Vaserne.

De to insekter er nemlig både sjældne og defineret som sårbare. Derfor ønsker Rudersdal Kommune at forbedre deres leve- og ynglesteder ved vandhuller og tørvegrave i Vaserne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Både vandkalven og kærguldsmeden er sjældne i Danmark, og for den første er Vaserne et af de få levesteder, der findes. Men flere af deres yngle- og opholdssteder er ved at gro til, og der synes at være en tilbagegang i bestanden af lys skivevandkalv.

Mange forbedringer

- Vi har i igennem en årrække udført mange forbedringer i Vaserne, som har givet både dyr og planter bedre levesteder og vilkår. Indsatsen for øget biodiversitet er høj prioriteret. Med dette projekt har vi fokus på at skabe bedre vilkår for to af vores sjældne insekter, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

I projektet er et firma med speciale i naturpleje i gang med at arbejde ved ni søer og tørvegrave. Konkret bliver der ryddet og tyndet ud i træopvækst, der graves af ved søbredder for at skabe levesteder med lavt vand på 30-50 cm. Enkelte steder oprenses sumpvegetation og mudder.

Endelig anlægges to nye lavvandede vandhuller, der til forskel fra de øvrige søer og tørvegrave i Vaserne ikke er dybe med koldt vand og fisk. Fravær af fisk, som kan æde yngel af vandinsekter og padder, samt vand, der hurtigt bliver opvarmet af solen, er to faktorer, som er afgørende for ynglesucces for smådyrene.

Fordelene opvejer tab

Den nye naturpleje kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, da man ændrer tilstanden på stedet og gør det eksisterende beskyttede mose- og engareal mindre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kommunen mener imidlertid, at fordelene ved plejetiltagene opvejer tabet af beskyttet areal. Ikke kun de to insekter vil få gavn af ændringerne, det vil en række andre vandhulsdyr også, herunder insekter og padder. Vadefugle som vibe og dobbeltbekkasin vil formentlig også få gavn plejetiltagene.

Sammen med fravær af fisk, der kan jage yngel af vandinsekter og padder, vil de lavvandede nye vandflader udgøre et nyt og vigtigt levested i Vaserne.

Indsatsen for de to insekter foretages også for at opfylde målsætningen i en handleplan for Natura 2000-området: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af særligt vigtige naturområder i EU-landene. Finansieringen af projektet skyldes midler fra EU.