Abonnementsartikel

Nu bliver der gjort en ekstra indsats for Danmarks løvskove, skovmoser og de truede arter, der lever i dem - blandt andet den sjældne bille eremit, flagermus og hasselmus.

EU-LIFE projektet Open Woods skal sikre større biodiversitet i 25 statslige og private skove i Jylland, Fyn, Sjælland og Bornholm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et af projektets mål er at skabe gode levesteder for insekter i skovene. Derfor skal der blandt andet etableres indhegninger til græssende dyr, skabes mere plads til gamle løvtræer og lukkes grøfter, så skovene bliver vådere.

- Naturen kalder på handling nu, hvis vi skal vende den naturkrise, vi står midt i. Mange af vores truede arter behøver mere lys, vand og dødt ved for at trives. Her sætter vi nu ind i 25 skove lige fra Nordjylland til Møn. Men arbejdet for en rigere natur stopper ikke her. Derfor er vi i regeringen på vej med en ambitiøs natur- og biodiversitetspakke, siger miljøminister Lea Wermelin.

Mere dødt ved

Projektet skal også skabe mere dødt ved, der er levested for dyr og svampe. Herudover skal der bekæmpes problemarter og invasive arter, der ikke hører hjemme i den danske natur.

Blandt skovene i projektet er 19 statslige skove fra Rold Skov i Nordjylland til Almindingen på Bornholm. Derudover indgår en række private skove, hvor der laves en særlig indsats for den truede og sjældne insektart eremit. I projektet indgår også skove ejet af Aage V. Jensen Naturfond, som desuden støtter indsatsen med 5 mio. kroner.

De 25 udvalgte skove har det til fælles, at de indgår i Natura 2000-områderne, der er udpeget for at beskytte truede naturtyper, dyr og planter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en kæmpe opgave at vende tilbagegangen for vores natur, men vi kan komme langt, hvis vi står sammen om langsigtede løsninger for større sammenhængende naturområder. Open Woods er et godt eksempel på et samarbejde, der kan gøre en reel forskel for vores natur, og som rækker langt ud over de otte år, som projektet er sat til, siger Lea Wermelin.

Som en del af projektet udvikler Skovskolen under Københavns Universitet et kursus om forvaltning af Natura-2000 skovnaturtyper og biodiversitet for Naturstyrelsens medarbejdere med ansvar for den konkrete forvaltning af skovene og maskinførere. Kurset vil efterfølgende blive inddraget i undervisningen af bl.a. nye skov- og landskabsingeniører.

Projektets samlede budget er på 50 mio. kroner, hvoraf EU's LIFE Nature fond finansierer 30 mio. kroner.