Abonnementsartikel

Landbrugsstyrelsen har pr. 1. juli åbent for at søge tilskud til privat skovrejsning, som omfatter mindst 2,00 hektar tilplantede arealer.

For en jordejer betyder det, at man kan søge tilskud til at etablere løvtræ- eller nåletræbevoksninger og skovbryn med hjemmehørende træarter. Der gives også tilskud til etablering af hegn i kulturfasen. Naturlig tilgroning kan indgå i begrænset omfang, og her kan der også gives tilskud til hegn.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er mulighed for at søge om tilskud til privat skovrejsning i hele landet. Projekter, som bidrager til kvælstofindsatsen, bliver prioriteret højest. Ny skov skal dog pålægges fredskovspligt efter skovloven.

Støtteordningen hører under det danske landdistriktsprogram, men finansieres 100 procent af EU.

Formålet med ordningen er, at udvikle landdistrikterne ved blandt andet at forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande, på privatejede landbrugsarealer.