Abonnementsartikel

Over 18 mio. kroner er på vej til ud private skovejere og kommuner, som gerne vil forvandle eksisterende skove til biodiversitetsskove. Det skal være med til at sikre og forbedre levesteder for mange truede arter, der lever i skovene. I alt har 24 projekter fået tilskud til 1.120 hektar biodiversitetsskov og til at bevare over 4.400 ældre træer.

- Med ordningen giver vi skovejere og kommuner mulighed for at føre for eksempel skovgræsning, bevaring af gamle træer eller genetablering af naturlig vandstand ud i livet. Det kommer både naturen, dyr og insekter til gode, fordi de får flere levesteder. Nu kan vi bevare over 4.400 ældre træer og få over 1.100 nye hektar biodiversitetsskov, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mest på Sjælland

De 24 projekter fordeler sig over hele Danmark. Der gives mest tilskud på Sjælland med 9,1 mio. kroner, mens der i Jylland gives tilskud på 8,3 mio. kroner. Det resterende beløb fordeler sig på Fyn og Lolland.

I ordningen gives der både tilskud til skovgræsning, ekstensiv skovdrift, bevaring af træer til naturligt henfald, at genskabe naturlig vandstand, rydning af opvækst, som udgør en trussel mod bevaringsværdig natur og særlige indsatser for arterne såsom veteranisering af træer eller opsætning af redekasser.

I 2020-runden, som netop er lukket, har vi modtaget 20 ansøgninger om tilskud. Puljen er i 2020 på 18 mio. kroner.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er medfinansieret af EU. Den har til formål at sikre og forbedre biodiversiteten i eksisterende skove, specielt rettet mod Natura 2000 arealer og andre skovarealer med stort potentiale for biodiversitet.