Lyt til artiklen:

Biodiversiteten er fortsat i tilbagegang

00:00
Hastighed: ???x
02:40

Abonnementsartikel

Det går tilbage for biodiversiteten i Danmark. Det viser en rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, hvor en forskergruppe fra Aarhus Universitet har samlet og evalueret data fra det nationale overvågningsprogram NOVANA, Den Danske Rødliste og andre data fra Danmarks natur.

Det samme gjorde forskerne i 2010, og sammenligningen flader ikke ud til biodiversitetens fordel, lyder det i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ligesom for ti år siden har forskerne set på ni økosystemer, som til sammen dækker Danmark til lands og til vands. For hvert økosystem har de nærstuderet udviklingen for en række indikatorer, som er valgt til at repræsentere økosystemets arter, levesteder og processer.

Ud af 171 indikatorer for arter, levesteder og processer vurderer rapporten, at 51 procent er i stadig tilbagegang, mens kun 12 procent vurderes at være stabile eller i fremgang.

Selv om der er forskel mellem økosystemerne - tilbagegangen er mest omfattende for skov, græsland/hede samt mose/eng og mindst omfattende for kyst, sø og hav - så kan tilbagegangen detekteres i alle ni undersøgte økosystemer.

Det overvejende problem for biodiversiteten er ifølge forskerne, at der mangler plads til vild natur. Danmarks truede arter forekommer langt overvejende i den fjerdedel af landet, som ikke er dyrkede marker, byer og veje.

Selv om en tiendedel af landarealet i dag dækkes af lysåbne naturtyper under naturbeskyttelseslovens beskyttelse, så garanterer dette ifølge rapporten ikke, at der er plads til naturlige processer som græsning og naturlig hydrologi, ligesom der ikke er nogen effektiv beskyttelse mod næringsbelastning og overudnyttelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er iværksat initiativer om naturnationalparker, urørt skov og marine reservater, som går i retning af helhjertet arealreservation til vild natur, men det går ifølge forskerne for langsomt, og de nuværende politiske planer er stadigvæk langt fra målet i EU om 30 procent arealreservation til natur, heraf 10 procent som strengt beskyttet natur.

Selvom 14-15 procent af Danmark er dækket af skov, så er naturen i disse skove stærkt begrænset af den kommercielle skovdrift og selv i Natura2000-områder og nationalparker er skovene plaget af afvanding, tilplantning, hugst og mangel på naturlige processer.

På havet mangler naturen også plads. Her er de to store trusler mod det vilde liv ifølge rapporten det intensive fiskeri, især trawlfiskeri, samt belastningen med næringsstoffer.