Lyt til artiklen:

Historisk stort vandløbsprojekt

00:00
Hastighed: ???x
03:15

Abonnementsartikel

En af de mest spektakulære vandløbsstrækninger i Danmark vil i de kommende år blive genskabt, så cirka ni km af Gudenåen kommer så tæt på sit oprindelige forløb som muligt.

Horsens Kommune har netop fået tilsagn om, at Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen med medfinansiering fra EU støtter projektet med 36,8 mio. kr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det betyder, at økonomien til at realisere det, der er Danmarkshistoriens mest omfattende EU-støttede vandløbs-restaureringsprojekt, nu er på plads.

- Det er en helt fantastisk nyhed, at Fiskeristyrelsen bakker op om projektet. Nu kan vi i tæt samarbejde med Naturstyrelsen komme i gang med det kæmpestore vandløbsprojekt, som vil få enorm stor betydning for bl.a. fiskebestanden og vandkvaliteten i Gudenåen og Vestbirksøerne. Mange steder i Danmark er vores vandløb udfordrede, og vi både vil og skal skabe bedre forhold for dyr og planter. Jeg er rigtig glad for, at projektet nu er 100 pct. finansieret, og jeg glæder mig til at følge, hvordan det vil komme naturen til gavn, siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.

Unikt fald bliver genskabt

Det omfangsrige projekt handler om at genoprette Gudenåen på en cirka ni km lang strækning fra hovedvejen mellem Horsens og Silkeborg gennem den første af Vestbirksøerne til nedenfor Vestbirk Vandkraftværk.

På strækningen vil det tidligere fald på Gudenåen på ca. 10 meter blive genskabt. Det er helt unikt i Danmark, da der ikke andre steder er så kraftigt et fald på så stort og bredt et vandløb.

Derudover vil der blive fjernet en nuværende dæmning i den nordlige ende af Bredvad Sø. Når den er væk, vil der være fri passage i Gudenåen og dermed bedre betingelser for, at fisk kan svømme frit og længere op i Gudenåsystemet for at yngle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med genopretningen af Gudenåen til sit oprindelige forløb vil Vestbirk Sø, Naldal Sø og Bredvad Sø fremadrettet ikke modtage det næringsrige vand fra Gudenåen, der indeholder en del fosfor og kvælstof. Det vil give bedre vandkvalitet i søerne og gøre vandet mere klart, fordi algevæksten bliver mindre.

I gang til foråret

Horsens Kommune forventer, at anlægsarbejdet kan gå i gang til foråret. Anlægsperioden vil efter den nuværende tidsplan vare frem til udgangen af 2025.

Hele projektet bunder i Vandrammedirektivet fra EU og statens vandområdeplaner. Formålet med statens vandområdeplaner er bl.a. at sikre gode økologiske forhold i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand. For at opnå det er det bl.a. blevet undersøgt, hvordan forholdene i landets vandløb kan forbedres.

Horsens Kommune gennemfører projektet i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer Vestbirk Vandkraftværk, Vestbirksøerne, Banestien mellem Horsens og Silkeborg og Den Genfundne Bro, som samlet udgør størstedelen af projektområdet.

Projektet er fuldt finansieret af Fiskeristyrelsen med medfinansiering fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond.