Abonnementsartikel

Ved Runkenbjerg ved Vejle vil Naturstyrelsen snart sløjfe dræn og grøfter på 18 hektar lavtliggende landbrugsjord. Derefter vil vandstanden stige, og nye enge vil vokse op - svarende til flere end 33 fodboldbaner med ny, våd natur.

Projektet er et af de første, der får støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets såkaldte lavbundsordning. I alt modtager det 2,7 mio. kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Lavbundsprojekter som dette ved Runkenbjerg er lidt af et hattrick. Det virker både på naturen, klimaet og miljøet. Det reducerer udledning af kvælstof, begrænser udledning af drivhusgasser og skaber nye levesteder for vilde planter og dyr, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Miljø- og Fødevareministeriet vil i perioden 2014-2017 give 165 mio. kroner i tilskud til, at lavtliggende marker kan blive forvandlet til våde naturområder. Tilskuddene dækker lodsejernes tab og udgifter til lukning af dræn og grøfter.

Mindre klimabelastning

Når lave landbrugsjorder bliver vådere, reducerer det drivhusgasudledningen, fordi vandet holder det organiske materiale i jorden. Tilskudsordningen forventes ved udgangen af 2017 at føre til en reduktion i udledningen af drivhusgasser på ca. 33.000 tons.

Kommuner og Naturstyrelsen kan søge tilskud, og lodsejere kan rette henvendelse, hvis de har forslag til projekter. Potentialet i yderligere 60 projekter er ved at blive undersøgt, og flere kan komme til i ansøgningsrunden, der udløber 18. oktober.

-Vi håber med disse projekter at mindske udledningen af drivhusgasser med dét, der svarer til ca. 4000 familiers årlige elforbrug. Jeg håber, vi snart kan give grønt lys til nye projekter, så vi vil se flere våde naturområder rundt omkring i landet, siger Esben Lunde Larsen

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fakta om lavbundsjorder

Lavbundsjorder er lavtliggende jorder, der er drænet for vand, så de kan dyrkes. Når den tørrede jord pløjes og harves, kommer der ilt til tørv og plantemateriale i jorden. Ilten sætter gang i nedbrydningen af plantematerialet og frigiver CO2 og andre drivhusgasser.

Om tilskudsordningen

Der er afsat i alt 165 mio. kroner til lavbundsordningen i 2014-2017. Ordningen er medfinansieret af EU's landdistriktsprogram. I den igangværende ansøgningsrunde er der afsat 66 mio. kroner.

Med regeringens vedtagelse af Fødevare- og landbrugspakken er det besluttet, at ordningen fortsætter frem til 2020 med 65 mio. kroner om året. Der er samlet afsat 360 mio. kr. til ordningen i perioden 2014-2020.