Abonnementsartikel

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har netop modtaget ministeriets udkast til en revision af Lov om hold af heste, og dermed begynder det konkrete, politiske arbejde med at ændre loven, som siden sin vedtagelse i 2007 er blevet stærkt kritiseret for at indeholde bestemmelser, som ikke har praktisk betydning for hestevelfærden, men som besværliggør og i nogle tilfælde umuliggør hestehold i de nuværende stalde hos mange hesteejere.

Loftshøjde

Kravene til loftshøjde ændres som ventet. Det nye krav er, at der altid skal være mindst 2,10 meter over strøelsen, og at der skal være 75 centimeter over hestens stangmål.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det kommer dog ikke til at gælde for meget store heste, hvor det hidtidige krav om 2,65 meter over strøelsen fortsat vil gælde, uanset hestens størrelse.

Desuden er der lempelser, som tillader eventuelle spærfødder og lignende.

Mindre bokse

De nuværende krav til boksstørrelser lempes også, så arealkravet i fremtiden vil være 1,7 gange hestens stangmål på hvert led.

Kravet til folingsbokses areal nedjusteres også til to gange hestens stangmål på hver side. Den korteste side kan dog nøjes med at være 1,7 gange hestens stangmål. Den anden side skal så forlænges, så arealkravet stadig opfyldes.

Endelig er en direkte fejl i den gamle lov nu endelig afskaffet. Lovgiverne var kommet til at skrive, at hoppe og føl skulle være i boksen den første måned efter foling, selvom det normale - og bedste for hest og føl - er, at de kommer på fold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nu bliver der i stedet indført nye krav til opstaldning af følhopper med føl.

Fravænning

Ifølge en ny bestemmelse gælder, at når hoppe og føl er på stald, skal de indtil tidspunktet for fravænning, dog maksimalt seks måneder, opholde sig i folingsboksen eller en boks af tilsvarende størrelse. Denne bestemmelse kan ifølge lovteksten kun fraviges, hvis hoppe og føl opstaldes efter reglerne om gruppeopstaldning.

Ifølge lovteksten vil det formentlig betyde, at føl skal fravænnes, straks de fylder seks måneder, så her er en ny bestemmelse, som kan give udfordringer for de mange hesteavlere, som fravænner føl over længere perioder med en del af tiden i egen boks og en del af tiden sammen med moren for at sikre en mentalt skånsom fravænning for både hoppe og føl.

Reglerne om luftskifte justeres. Der er fortsat krav om, at luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentration af luftarter skal holdes på et niveau, som ikke udsætter hesten for væsentlig ulempe. Men nu præciseres kravet til ventilation, så den enten kan være naturlig eller mekanisk, blot der sikres tilstrækkeligt luftskifte.

Lys i stalden

Den gamle lovs meget rigide krav til vinduesareal i forhold til gulvareal ændres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den nye paragraf lyder som følger:

Der skal være tilstrækkeligt naturligt lys i stalden, om nødvendigt suppleret med kunstigt lys, til at opfylde hestes adfærdsmæssige og fysiologiske behov.

Stalden skal indrettes således, at følgende krav er opfyldt:

1) Belysningen skal være jævnt fordelt, således at hestene kan se hinanden og få et visuelt overblik over deres omgivelser.

2) Det skal tilstræbes, at belysningen følger en døgnrytme, dog skal der altid sikres passende sammenhængende perioder med lys og mørke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

3) Der skal være kunstig belysning af tilstrækkelig styrke til, at hestene til enhver tid kan tilses. Lyskilderne skal placeres således, at de ikke medfører ulempe for hestene.

Stadig foldplan

Foldregler bevares med en mindre justering. Udgangspunktet er fortsat, at ethvert hestehold skal have adgang til en fold, og grundlæggende bevares kravene til foldes minimumsmål.

Desuden bevares et krav om, at der for ethvert hestehold skal være en plan for, hvornår de enkelte heste kommer på fold.

Det nye er, at det igen bliver tilladt at have mere end 20 heste på samme fold.

Reglen i loven fra 2007 var en decideret misforståelse hos lovgiverne, som nu fjernes, så det igen bliver lovligt at holde heste i naturligt store flokke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kravene om mindst to timers foldtid fem dage om ugen bevares også. Desuden konkretiseres foldregler for føl og plage. De skal eksempelvis altid på fold med artsfæller.

En ny bestemmelse sikrer, at det fremover bliver lovligt at holde heste under halvvilde forhold i store indhegninger, uden at den enkelte hest skal opdrages fra en tidlig alder.

Det er en bestemmelse, som lovgiverne ignorerede behovet for i 2007. Men fejlen blev fastholdt, selv om den hurtigt blev påpeget.