Abonnementsartikel

Køer, heste og får bliver i stigende grad anvendt som naturplejere, og afgræsning spiller da også en stor rolle i de 121 plejeplaner for naturstyrelsens Natura 2000-områder, som netop er sendt i høring. Det skriver Naturstyrelsen på sin hjemmeside.

Når arealer som heder, overdrev og enge afgræsses, bliver krat holdt nede, og det giver samtidigt plads til sjældne dyr og planter som eksempelvis orkidéer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Naturen trænger til et løft, og med 121 nye plejeplaner skruer vi nu yderligere op for plejen af vigtige naturområder som enge, moser og heder. De nye planer sætter rammerne for naturplejen i Natura 2000-områder, der samlet set er på størrelse med Langeland. Her spiller græssende dyr en vigtig rolle for biodiversiteten, for kvæg er nogle af vores vigtigste naturplejere, siger vicedirektør i Naturstyrelsen Signe Nepper Larsen.

800 kreaturer

Naturstyrelsen fortæller, at der mange steder allerede i dag bliver brugt kvæg til naturpleje, og størstedelen af områderne forpagtes ud til landmænd. Med de nye planer bliver der indført græsning på yderligere 1.600 hektar, hvilket kræver mindst 800 kreaturer flere end i dag.

Samlet set skal over 12.000 hektar naturarealer i Natura 2000-områderne nu afgræsses, og vurderingen er, at det vil kræve, hvad der svarer til mindst 6.000 kreaturer. Derudover skal der graves vandhuller, kilometervis af dræn og grøfter skal nedlægges, store hedeområder skal afbrændes, så nye lyngplanter kan spire frem, og invasive planter skal bekæmpes.

Giver resultater

Plejeplanerne bygger videre på eksisterende indsatser, og det ser ud til, at arbejdet bærer frugt. Således viser en undersøgelse fra DCE, Nationale Center for Natur og Miljø, Aarhus Universitet, at de fleste åbne naturtyper på statens arealer i perioden fra 2004 til 2011 har fået en bedre naturtilstand. Det er Naturstyrelsens vurdering, at forbedringen i naturtilstanden skyldes den aktive naturpleje.

- Vi kan så småt spore en fremgang for naturen på de statsejede enge, moser og heder. I de nye plejeplaner bygger vi videre på den langsigtede indsats for at forbedre naturen og hæver ambitionsniveauet yderligere. Vi kan se, at indsatserne virker, og målet er, at flere truede og rødlistede arter i de kommende år vil få det bedre i takt med, at deres levesteder bliver forbedret, siger Signe Nepper Larsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Planerne er i høring fra den 18. oktober til 13. december 2016.