Abonnementsartikel

Engfugle bygger ikke rede hvor som helst. De har hver især en lang række krav til det område, hvor de vælger at slå sig ned og formere sig. Der skal som udgangspunkt være åbent og lyst, der skal være rigelig føde i form af insekter og andre smådyr, og så skal græsset være kort. Helt kort.

Faktisk skal græsset optimalt set være omkring fem cm ved ynglesæsonens begyndelse, så de rugende fugle har et godt udsyn til eventuelle fjender. Og her kommer kvæg ind i billedet. En stor flok sortbrogede kvæg er netop begyndt på en ny sæson som naturplejere på den fredede Tipperhalvø i den sydlige del af Ringkøbing Fjord.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sjælden naturtype

- Vidtstrakte, kortgræssede enge er blevet en sjælden naturtype i Danmark. Derfor kræver det planlægning at sikre de helt rigtige betingelser for fuglene. Vi bruger kvæg som et redskab i naturplejen. Engfuglene vil gerne have så kort græs som muligt, og det er kvæget specialister i, siger Mads Bank-Mikkelsen, skovfoged, Naturstyrelsen i Blåvandshuk.

Tipperne er et af de vigtigste yngleområder i Danmark for blandt andet brushane og almindelig ryle. Derudover er Tipperne sammen med de lavvandede grunde omkring halvøen rasteplads for mange hundrede tusinde småfugle, rovfugle, vadefugle, ænder og gæs. De forskellige fuglearter nåede et minimum omkring 1970, men efter genskabelsen af strandengen yngler der i dag mere end 1.000 par fugle på Tipperne, hvoraf 292 par er vadefugle.

Løbende optællinger

- Naturstyrelsen har et løbende samarbejde med forskere og fugletællere fra Aarhus Universitet, der hvert år tæller andelen af trækfugle og ynglende engfugle. Når ynglesæsonen er slut om efteråret, trimmer vi området med slåmaskiner for at tage det værste af blandt andet tagrør og siv. Det og udsætningen af køer skal planlægges nøje i forhold til fuglenes ynglesæson, og derfor er samarbejdet med forskerne og de private landmænd afgørende, siger Mads Bank-Mikkelsen.

Hvis kvæget bliver sat på græs for tidligt, er der en risiko for, at køerne tramper reder og æg i stykker. Kreaturer kan dog sættes på græs på randarealerne, som ikke kerneområder for engfuglene allerede i maj. På den måde tages der hensyn til engfugle som f.eks. viben, der yngler tidligt på sæsonen.

Tipperne og Skallingen græsses som fællesgræsning med privatejede dyr, som Naturstyrelsen passer sommeren igennem. De i alt cirka 1.000 kreaturer græsser et areal på 1.450 hektar i alt.