Abonnementsartikel

Fire tilskudsordninger til i alt 77 mio. kroner skal gøre det mere økonomisk attraktivt at forbedre naturen i skovene og føre til plantning af nye skove og læhegn. Der er i 2017 afsat i alt 42 millioner kroner til de tre tilskudsordninger, som indgår i Naturpakken og 35 millioner kroner til at plante ny skov.

Tilskud til at plante ny skov

Man kan få op til 32.000 kroner for hver hektar med ny løvskov og skovbryn på landbrugsjord. Den nye skov skal være mindst to hektar og af hensyn til vandmiljøet, må der ikke bruges sprøjtemidler. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor meget den nye skov bidrager til at nå målene i vandområdeplanerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forøge naturindholdet

Man kan få tilskud til skov med biodiversitetsformål som eksempelvis skovgræsning med kreaturer, genskabelse af naturlige vandstandsforhold eller bevaring af træer til naturligt henfald. Tiltagene giver stabile levesteder for truede planter og dyr og forbedrer dermed biodiversiteten.

Hertil er der i 2017 afsat i alt 22 millioner kroner.

Nye læhegn

Man kan søge om tilskud til at plante levende hegn og småbeplantninger. Mindst halvdelen af planterne skal blomstre til gavn for vilde bestøvere som bier og sommerfugle. Ordningen bidrager til bevarelse og fremme af den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levesteder og forbindelseslinjer i landskabet for vilde dyr og planter.

Der er i 2017 afsat i alt 10 millioner kroner til nye læhegn.

Aftaler om urørt skov

Skovejere der indgår aftaler om urørt skov får kompensation for de indtægter de går glip af, når der ikke må fældes træer i skoven. Urørt skov bidrager til biodiversiteten, fordi skovens varierede miljø er fuld af levesteder for truede planter og dyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er i 2017 afsat i alt 10 millioner kroner til aftaler om urørt skov.

For alle tilskuddene gælder, at man kan søge frem til den 3. september i år.