Abonnementsartikel

Folketinget har vedtaget ny planlov. De nye regler medfører blandt andet, at overflødiggjorte bygninger i landzonen nu kan tages i brug til eksempelvis. håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og liberale erhverv uden landzonetilladelse. Det skriver rådgivningsfirmaet Ret&Råd i en pressemeddelelse.

Hovedformålet med bestemmelserne i Planloven har været at hindre spredt og tilfældig bebyggelse i det åbne land. Sigtet har således været at sikre landskabs- og naturværdier og forbeholde landzonen for jordbrugserhvervene og at sikre, at byudvikling skete ud fra en samlet planlægning med henblik på en hensigtsmæssig placering af produktionserhverv, andre typer erhverv, boliger med mere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Folketingets hensigt med den nye planlov er at understrege, at planlægningen skal være med til at skabe gode rammer for vækst og udvikling. Planlovens formålsbestemmelse er derfor også ændret for at skabe bedre balance mellem hensynet til vækst og erhvervsudvikling og hensynet til natur og miljø.

Dette indebærer, at kommunerne i højere grad end tidligere nu kan tilgodese erhvervslivets udviklingsmuligheder blandte andet ved at sikre egnede arealer til nyetablering eller videreudvikling af virksomheder.

Brug bygninger uden tilladelse

Med henblik på at skabe og fastholde vækst og udvikling i alle dele af landet, har Folketinget tillige gennemført en række generelle lempelser af landzonereglerne, så det fremover bl.a. bliver nemmere at udnytte overflødiggjorte bygninger på landet og således at erhvervslivet i landdistrikterne får bedre kår for vækst.

Udgangspunktet for anvendelse af overflødiggjorte bygninger har til vedtagelsen af den nye planlov været, at der i landzonen ikke måtte foretages udstykning, opførsel af ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Med den nye Planlov er dette ændret således at overflødiggjorte bygninger i landzonen uden tilladelse kan tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og én bolig, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang,

- at bygningen ikke er opført inden for de seneste 5 år, og

- at bygningen ikke er beliggende inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen eller i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder.

Udvid stuehuset uden tilladelse

Udover muligheden for uden tilladelse at anvende overflødiggjort byggeri er der med den nye planlov tillige sket andre lempelser, til gavn for udviklingen i landzonen. Der er således blandt andet sket følgende lempelser:

Virksomheder, som lovligt er etableret i landzonen, kan nu uden landzonetilladelse opføre nyt byggeri til udvidelse af virksomheden. Udvidelsen må dog højest være på 500 m2. Tidligere gjaldt denne regel alene for mindre virksomheder indrettet i landbrugsbyggeri.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Reglerne for opførelse af erhvervsmæssig nødvendigt byggeri er lempet, således at bedømmelsen af hvorvidt byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt sker på bedriftsniveau. Tidligere blev denne bedømmelse foretaget på ejendomsniveau.

Ligeledes er der sket en lempelse af kravene til opførelse af ny beboelsesbygninger på landbrugsejendomme. Der er således lempet på afstandskrav til andre bygninger på ejendomme, idet en ny beboelsesbygning nu må placeres op til 50 m fra anden bebyggelse på ejendommen.

Ligeledes er der givet mulighed for at udvide et stuehus uden landzonetilladelse så længe huset ikke bliver større end 500 m2. Hidtil har grænsen for størrelse af stuehuse været på 250 m2.