Abonnementsartikel

Staten kan nu udvide og styrke arbejdet med at sikre levesteder for truede arter og sjældne naturtyper såsom Tøndermarskens engsnarrer, Rebild Bakkers kildevæld og Sydlangelands moser og rigkær.

De tre steder har det til fælles, at de nu er en del af statens skove og naturområder. I alt er der i år købt knap 70 hektar ny statslig natur fordelt på otte områder, der alle ligger i sammenhæng med eksisterende statslige skove og naturområder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når staten opkøber arealer, der ligger i forlængelse af værdifulde statslige naturområder, får vi større naturarealer, som det er nemmere at pleje og sikre. Det gavner naturen, og samtidig får alle danskere fremover flere større naturarealer, der er tilgængelige for alle, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Pulje på 10 millioner

Opkøbet er en del af Aftalen om Naturpakken, hvor regeringen sammen med Dansk Folkeparti har afsat en pulje på cirka 10 millioner kroner årligt i perioden 2017 - 2019 til at opkøbe arealer, der giver bedre natur. Købene er finansieret af salg af bygninger og grunde, som ikke længere er knyttet til Naturstyrelsens kerneopgaver inden for natur og friluftsliv.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi kan fokusere statens opgaver ved at sælge ud af grunde uden naturmæssig værdi og i stedet købe naturarealer, som er vigtige for dyr og biodiversiteten. De er med til at sikre levesteder for sjældne og unikke arter. Købene viser, at man godt kan finansiere mere og bedre natur i Danmark ved frasalg af andre af statens arealer, siger Carsten Bach, miljøordfører i Liberal Alliance.

Bedre muligheder

De nye områder vil øge sammenhængen i statens eksisterende skove og naturområder. Det giver bedre muligheder for at pleje naturen.

- Naturperlerne har en stor naturmæssig værdi, fordi de ligger i forlængelse af værdifulde statslige naturområder og sikrer en samlet beskyttelse af truede dyr og planter. Større biodiversitet tager tid, men hver gang vi bytter et areal med lav naturværdi til et areal, hvor der er mulighed for at sikre levesteder for sjældne og unikke arter, er vi nået et skridt nærmere en mangfoldig natur, siger Mette Abildgaard, miljøordfører for Det Konservative Folkeparti.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Åbne områder

Et godt eksempel er det nyindkøbte område i Tøndermarsken. Her vil købet af et cirka fem hektar stort område forene to isolerede og svært tilgængelige statslige engarealer mellem Vidåen og den dansk-tyske grænse. Det gør det muligt at etablere en langt større indhegning til kreaturer, der er et vigtigt redskab i plejen af området.

Områdets ynglende engfugle har nemlig brug for åbne områder med helt kort græs, så de nemt kan finde føde og dertil kan holde øje med eventuelle fjender. Det er kreaturerne med til at sikre. En større indhegning vil derfor kunne understøtte en positiv udvikling af bestanden af eng- og rørsumpfugle, herunder de to truede arter engsnarre og plettet rørvagtel.