Miljøstyrelsens og kommunernes omfattende arbejde med restaurering og fjernelse af spærringer i de danske vandløb styrker vandmiljøet.

Gamle spærringer i danske vandløb har i mange år forhindret fisk og vandløbsfauna i at spredes og gennemføre den naturlige vandring i forbindelse med gydning, vækst og søgning efter føde.

Siden den første vandområdeplan trådte i kraft 2015 og frem til 2018, har Miljøstyrelsen dog givet tilsagn til fjernelse af cirka 600 spærringer. Samtidig er cirka 400 km vandløb blevet restaureret.

Og indsatserne med at fjerne spærringer viser sig at bære frugt. For eksempel ved Vilholt Mølle i den øvre del af Gudenåen, hvor der tidligere lå en opstemning.

Siden opstemningen blev fjernet, har søørreder fra Mossø kunnet vandre op og gyde på de strækninger i vandløbet, som tidligere lå oven for spærringen. DTU Aqua har fulgt bestanden af fisk, og før fjernelse af opstemningen var der kun ganske få ældre ørreder på strækningerne oven for spærringen. I dag er der typisk 4-8 stk. ørredyngel pr. meter vandløb, og nogle år er der helt op 12-15 stk. pr. meter vandløb.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Fortidens synder rettes op

Det er især tidligere tiders hårdhændede vedligeholdelse, udretning og rørlægning af bække og åer, som har forringet levestederne for både fisk, smådyr og planter.

Der er over årene lavet mange undersøgelser, som dokumenterer spærringernes negative påvirkning på vandløbene og det dyreliv, som findes i vandløbene. Hvis fiskene skal passere spærringer, kan det medføre, at fiskene ikke er i stand til at nå frem til gyde- eller opvækstområder, eller at vandringerne forsinkes med en øget dødeligheden til følge.

I vandområdeplanerne er beskrevet en række indsatser, der skal forbedre tilstanden i vandløbene. Indsatserne omfatter både fjernelse af spærringer og restaurering af vandløb, herunder udlægning af gydegrus og sten, genslyngning af vandløbene og udplantning træer langs vandløbene.

Gode erfaringer fra Kolding

I Kolding Kommune har man også gode erfaringer med fjernelsen af spærringer og restaureringer af vandløb. I 2014 etablerede kommunen et stryg i Gudsø Mølleå, der har sikret fri passage ved opstemningen ved Gudsø Mølle.

I januar 2019 foretog Kolding Kommune en systematisk optælling af gydegravninger i Gudsø Mølleå og dens tilløb. På en samlet strækning på cirka 15 km blev der optalt lidt over 300 gydegravninger. I forhold til en tidligere optælling er der tale om en fordobling i antallet af gydegravninger.

Havørrederne, der svømmer ind i Gudsø Mølleå fra Kolding Fjord, gyder nu også på de strækninger af vandløbet, der som en del af etableringen af et vådområde i Birkemosen, blev gensnoet.

Vurdering af effekten af indsatserne i vandløbene indgår i det Nationale Overvågningsprogram, NOVANA, som udføres af Miljøstyrelsen. Effektvurderinger vil ske på udvalgte stationer i 2018-2021. Udvælgelse af egnede stationer til effektvurdering sker i dialog med kommunerne.